Voor elke daglichtoplossing
Snelle levering
Gratis verzending vanaf € 175,-
Direct naar de webshop >
 • Incl.Excl.
  BTW
 • 0
 • Incl.Excl.
  BTW
 • 0
  Voor elke daglichtoplossing
  Snelle levering
  Gratis verzending vanaf € 175,-

  Algemene voorwaarden

   

  ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS-, EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN INTURA B.V., GEVESTIGD TE NIJKERK

   

  Artikel 1 Definities

  In deze Algemene Voorwaarden wordt onder "de Verkoper" verstaan Intura B.V.
  In deze Algemene Voorwaarden wordt onder "Koper" mede verstaan degene tot wie een aanbieding van de Verkoper is gericht.
  In deze Algemene Voorwaarden wordt onder "goed" mede verstaan alle werkzaamheden en diensten, verband houdende met de levering van een goed.

   

  Artikel 2 Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, met name de overeenkomsten aangaande levering aan onze kopers.
  2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘Koper’, wordt  de natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld, waarmee wij een (koop)overeenkomst hebben gesloten, ofwel degene die de opdracht gaf en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
  3. Van wat in deze algemene voorwaarden is bepaald, kan alleen worden afgeweken wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  4. Als ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Tenzij de voorwaarden van de koper niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. Een andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet hieraan niets af.
  5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘levering (van zaken)’, wordt daaronder ook verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden.

   

  Artikel 3 Aanbieding

  1. Elke aanbieding van de Verkoper is vrijblijvend en gebaseerd op gegevens, bescheiden, tekeningen e.d., verstrekt door of vanwege de Koper, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk het anders  is bepaald.
  2. Met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde geldt voor alle aanbiedingen van de Verkoper een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk het anders is bepaald.
  3. Op de website, in catalogi en in andere documentatie van Intura B.V. opgenomen  gegevens zoals prijzen, maten, kleuren en overige specificaties, zijn vrijblijvend en aan wijzigingen onderhevig, tenzij in een  schriftelijk overeenkomst nadrukkelijk van wordt afgeweken.
  4. Indien de weder partij een aanbieding van Intura niet aanvaardt, dient zij de aanbieding, en alle daarbij horende bescheiden, monsters, documentatie en anderszins materialen die door Intura B.V. ter beschikking zijn gesteld, ter stond te retourneren.
  5. Intura B.V. is bevoegd de kosten die zijn gemoeid zijn met (het maken van)een aanbieding bij de wederpartij in rekening te brengen, mits Intura B.V. de wederpartij hierover van tevoren schriftelijk heeft geïnformeerd.

   

  Artikel 4 Overeenkomst

  1. Een overeenkomst, waaronder in dit artikel tevens worden begrepen wijzigingen en/of aanvullingen daarop, wordt geacht de Verkoper niet eerder te binden dan nadat zij schriftelijk (meestal per e-mail) door de Verkoper is bevestigd. Dit geldt met name ten aanzien van orders die reeds door vertegenwoordigers of tussenpersonen namens de Verkoper zijn geaccepteerd of orders die door de Koper via post, e-mail, website of andersinds naar de Verkoper zijn verzonden. De schriftelijke opdrachtbevestiging door de Verkoper aan de Koper gezonden, wordt geacht door de Koper te zijn akkoord bevonden, indien niet binnen 3 werkdagen daartegen schriftelijk is geprotesteerd. Dit geldt ook indien de Verkoper om ontvangstbevestigingen en akkoordverklaringen heeft gevraagd. Overigens wordt de overeenkomst steeds onder  ontbindende voorwaarde aangegaan, Verkoper houdt zich het recht voor om informatie in te winnen waaruit blijkt dat de Koper  naar het Verkopers oordeel voldoende kredietwaardigheid  is dan wel anderzijds aan zijn verplichtingen kan voldoen.
  2. In afwijking van het in lid 1 bepaalde kan een overeenkomst tot het verrichten van meerwerk of leveren van extra materialen mondeling tot stand komen. De Verkoper is tevens bevoegd door haar verricht meerwerk of geleverde extra materialen afzonderlijk in rekening te brengen in geval zij het verrichten daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijk mocht achten. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 1646 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een daarvoor in de plaats komende bepaling, wordt voor zover mogelijk – uitdrukkelijk uitgesloten.
  1. Bij de uitvoering van de overeenkomst zijn geringe afwijkingen met gebruikelijke toleranties waardoor geen wezenlijk wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van de goederen toegestaan.
  2. Eenzijdige annulering door de Koper is ongeldig, tenzij de Verkoper zich schriftelijk met een dergelijke annulering akkoord verklaart.

   

  Artikel 5 Mededelingen, gegevens en opgaven

  De mededelingen, gegevens en opgaven, waaronder afbeeldingen, tekening en maten, door de Verkoper gedaan of verstrekt, in welke vorm en van welke aard dan ook, zijn vrijblijvend en voor de Verkoper nimmer bindend, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

   

  Artikel 6 Prijzen

  1. De door de Verkoper opgegeven en/of de overeengekomen prijzen zijn  in Nederlandse valuta (euro’s), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze zijn exclusief belasting van BTW – en heffingen.
  2. De prijs voor leveringen van goederen is gebaseerd op levering af-fabriek, waaronder wordt verstaan levering gereed ter verzending op het terrein van de Verkoper (in Nederland). De kosten voor bezorging op de een locatie bepaald door de koper zijn niet in de prijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, en worden - indien de Verkoper daartoe gehouden is – afzonderlijk aan de Koper in rekening gebracht.
  3. Transport en orderkosten. Bij orders boven de € 750,- worden er geen transport en orderkosten in rekening gebracht voor levering op een adres binnen Nederland. (exclusief de Waddeneilanden)
  4. De Verkoper heeft het recht de opgegeven en/of overeengekomen prijzen te verhogen in geval van een verhoging van de prijzen van derden te betrekken goederen, grondstoffen of onderdelen, lonen, sociale lasten, vrachten, assurantiepremies, door of vanwege (semi) overheden opgelegde lasten (waaronder begrepen in of doorvoerrechten), en lasten, óók in het geval vaste prijzen zijn overeengekomen. De Verkoper zal de Koper tijdig van een dergelijke verhoging in kennis stellen. Vindt een dergelijke kennisgeving plaats binnen drie maanden nadat de overeenkomst is tot stand gekomen, dan heeft de Koper die niet in de uitoefening van een beroep direct na deze kennisgeving het recht de koop met onmiddellijke ingang te beëindigen.
  5. Voor de berekening van meerwerk is van toepassing hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel is bepaald.

   

  Artikel 7 Levertijd/(op)levering

  1. De levertijd (daaronder mede begrepen de termijn waarbinnen het werk dient te worden uitgevoerd) vangt aan op het laatste van de navolgende momenten: - de dag van totstandkoming van de overeenkomst; - de dag dat de Verkoper beschikt over alle voor de levering van goederen of uitvoeringen van het werk noodzakelijke bescheiden (waaronder tekeningen), gegevens (waaronder afmetingen), e.d.; - de dag van ontvangst door de Verkoper van hetgeen ingevolge de overeenkomst voor de aanvang terzake van termijnbetalingen  is  voldaan, of de dag van ontvangst door de Verkoper van de vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling als bedoeld in artikel 12.
  2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door de Verkoper bestelde materialen. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van deze omstandigheden of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd zodanig verlengd als dit, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
  3. a. Als tijdstip van levering van goederen geldt het moment dat de goederen, onbelangrijke onderdelen daargelaten, voor transport ingeladen is op het terrein van de Verkoper, ongeacht de vraag of de Verkoper tot bezorging gehouden is.

  b. Als tijdstip van (op)levering van goederen, die door of namens de Verkoper ingevolge de overeenkomst dienen te worden gemonteerd, geldt het moment dat die goederen, onbelangrijke onderdelen daargelaten, bedrijfsvaardig ter plaatse ter (op)levering gereed zijn, en de Verkoper aan de Koper daarvan mededeling heeft gedaan.

  1. De Verkoper is steeds gerechtigd doch nimmer verplicht, deelleveringen uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval de Verkoper deelleveringen uitvoert, zijn op elke levering afzonderlijk de bepalingen omtrent betaling en garantie van toepassing
  2. Aan overschrijding van de levertijd, voor zover die een termijn van 21 dagen niet overschrijdt, kan de Koper geen enkel recht ontlenen.
  3. Een op overschrijding gestelde contractuele boete is door de Verkoper niet verschuldigd, indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van een niet toerekenbare tekortkoming dan wel omstandigheden

   

  Artikel 8 Bezorging

  1. De Verkoper is niet gehouden tot locatie bezorging van de goederen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Indien is overeengekomen dat de goederen op locatie worden bezorgd, geschiedt dit - tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen - voor rekening én risico van de Koper op een door de Verkoper te bepalen wijze en met vervoermiddelen ter keuze van de Verkoper, behoudens voor zover artikel 7:11 en 13 van het Burgerlijk Wetboek dringend van toepassing is, in welk geval het vervoer plaatsvindt tegen de in de overeenkomst genoemde kosten. Onder "bezorging" wordt verstaan het vervoeren tot de afleverplaats, of zo dicht mogelijk bij de afleverplaats als de toegangswegen redelijkerwijs toelaten. De Koper dient zelf zorg te dragen voor het lossen van de goederen.
  3. Ingeval lid 2 van dit artikel van toepassing is, worden de goederen bezorgd op de eerst volgende dag na de levering, zoals bedoeld in artikel 7, dat de bezorging redelijkerwijs in de vervoerroute van de (door de) Verkoper (ingeschakelde derde) ingepland kan worden doch uiterlijk binnen 8 dagen.
  4. Ingeval lid 2 van dit artikel van toepassing is, is de Koper verplicht de (vracht)auto, en de zich daar eventueel in bevindende transportkooien of vergelijkbare constructies, direct na aankomst bij de afleverplaats te (doen) lossen.

   

  Artikel 9 Emballage

  1. Door de Verkoper zal eventuele verpakking van de goederen op de beste en goedkoopste wijze worden verzorgd.
  2. Eénmalig bruikbare emballage zal door de Verkoper niet worden teruggenomen. De Verkoper heeft het recht - te harer keuze - meermalen bruikbare emballage al dan niet terug te nemen.
  3. Stalen emballage, zoals transportbokken, zijn en blijven te allen tijde eigendom van de Verkoper. Bij schade aan of vermissing van deze emballage is de Koper aansprakelijk voor het vergoeden van de kosten.
  4. Schade aan goederen, veroorzaakt door vernieling/beschadiging van de verpakking, is te allen tijde voor risico van de Koper.

   

  Artikel 10 Risico en Eigendomsovergang

  1. De Koper draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan de goederen of (onderdelen van) het werk mocht ontstaan, dadelijk nadat de goederen/het werk, onbelangrijke onderdelen daargelaten, als geleverd gelden in de zin van artikel 7, lid 3.
  2. De Verkoper behoudt zich de eigendom van alle geleverde goederen voor, totdat al haar vorderingen op de Koper terzake van de door de Verkoper ingevolge de betreffende overeenkomst aan de Koper geleverde of te leveren goederen of ten behoeve van de Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van tekortschieten zijdens de Koper in de nakoming van de betreffende overeenkomst, volledig zullen zijn voldaan, danwel hiervoor afgegeven wissels, letters of credit, cheques of andere betalingspapieren volledig zullen zijn gehonoreerd. Indien de door de Verkoper geleverde goederen worden verwerkt in andere, al dan niet nieuw vervaardigde, goederen, zal de Koper op eerste verzoek van de Verkoper aan haar een stil pandrecht met hoogste rang verlenen op die andere goederen.
  3. Zolang de eigendom van de goederen niet op de Koper is overgegaan, is de Koper niet bevoegd deze goederen aan derden enig recht daarop te verlenen, of deze aard- en/of nagelvast met de grond en/of gebouw zodanig met ander roerende of onroerende zaken te verbinden, dat de goederen bestanddelen en/of bijzaken van deze ander goederen worden, één en ander behoudens het bepaalde in lid 7 van dit artikel.
  1. De Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de Verkoper te bewaren. De Koper is voorts verplicht de goederen voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen schade of verlies, door welke oorzaak ook, te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan de Verkoper op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Koper op de verzekeraars van de goederen uit hoofde van de genoemde verzekeringen zullen, zodra de verkoper zulks wenst, aan hem worden gecedeerd, ofwel zal, zodra hij dit wenst, aan hem daarop een pandrecht worden verleend.
  2. De Verkoper is gerechtigd om, indien de Koper in de nakoming van zijn in lid 2 van dit artikel bedoelde verplichtingen tekortschiet, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde, nog bij de Koper aanwezige goederen terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen. Voor zover nodig machtigt de Koper de Verkoper onherroepelijk tot uitoefening van het in dit lid bedoelde terugnemingsrecht.
  3. In geval en voor zover de Verkoper gebruik heeft gemaakt van haar recht tot terugneming als bedoeld in lid 5 wordt de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel ontbonden, onverminderd het recht van de Verkoper op vergoeding van schaden en kosten. Bij de in de vorige alinea bedoelde ontbinding zal de Koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde (welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs) verminderd met de door de Verkoper geleden schade en gemaakte kosten.
  4. Het is de Koper, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf, aan derden te verkopen en te leveren. Bij dergelijke verkopen wordt de vordering van de Verkoper op de Koper terzake van de door de Koper weer verkochte goederen, voor zover deze niet reeds opeisbaar was, terstond en in zijn geheel opeisbaar. Bij verkopen op krediet is de Koper bovendien desgevraagd verplicht aan zijn afnemer mededeling te doen van het feit dat de Verkoper eigenaar is van de geleverde goederen zolang de betreffende afnemer deze niet volledig heeft betaald.
  5. De Koper, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, verbindt zich om vorderingen die hij op zijn afnemers kan doen gelden, niet aan derden te cederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, alsmede om bedoelde vorderingen, zodra de Verkoper daartoe de wens te kennen geeft, te zijner keuze aan hem te cederen of hem daarop een pandrecht te verlenen.

   

  Artikel 11 Betaling

  1. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs plaatsvinden als volgt:
   a. Bij verkoop en levering van goederen, alsmede indien goederen door de Verkoper worden gemonteerd (waaronder begrepen het installeren, etc.), vindt betaling plaats uiterlijk bij levering als bedoeld in artikel 7;
   b. Indien betaling na de op- of aflevering wordt overeengekomen, is de Koper verplicht de verschuldigde som c.q. de resterende som te voldoen binnen acht (8) dagen na factuurdatum.
  2. In alle gevallen heeft de Verkoper recht om van de Koper een vooruitbetaling te verlangen tot een maximum van 50% van de overeengekomen prijs. Indien de Verkoper goede grond heeft te vrezen dat de Koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, is de Verkoper gerechtigd, alvorens haar prestatie te leveren of daarmee voort te gaan, naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de Koper te verlangen. De Verkoper heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de Koper deze vooruitbetaling heeft verricht, of deze zekerheid heeft gesteld.
  3. Betaling van meerwerk dient te geschieden direct nadat dit aan de Koper in rekening is gebracht.
  4. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van de Verkoper of op een door de Verkoper aan te wijzen bank- of girorekening. Alle betalingen dienen te geschieden effectief in de valuta als bedoeld in artikel 6, lid 1. In het geval de Koper terzake van de uitvoering van de overeenkomst op de Verkoper aanspraak meent te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van zijn verplichtingen tot betaling op de overeengekomen wijze.
  5. Indien de Koper niet heeft betaald op het tijdstip of binnen de termijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is hij van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is hij over het opeisbare bedrag rente verschuldigd vanaf de dag dat uiterlijk betaling had dienen plaats te vinden, onverminderd de aan de Verkoper verder toekomende rechten. De rentevoet is 1,5% per maand. Voorts vervallen in dit geval alle met de Koper overeengekomen kortingen.
  6. De kosten, zowel in als buiten rechte, die de Verkoper maakt ter zake van de niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming door de Koper van zijn verplichtingen, daaronder begrepen buitengerechtelijke incassokosten en de kosten van rechtskundige bijstand, dienen door de Koper aan de Verkoper te worden vergoed. In geval de Koper een door hem aan de Verkoper verschuldigd bedrag niet (tijdig) betaalt, worden de buitengerechtelijke incassokosten tussen de Verkoper en de Koper bij voorbaat vastgesteld op een bedrag, gelijk aan 15% van het niet (tijdig) betaalde bedrag, doch tenminste op € 250,-.

   

  Artikel 12 Retourzendingen

  Consumenten hebben een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en in originele onbeschadigde verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw eigen rekening. We zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren nadat uw retour onbeschadigd is ontvangen.

  Het is echter niet toegestaan door de Verkoper geleverde goederen zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming terug te zenden. 

  Maatwerk en niet-voorraad artikelen worden nimmer retour genomen, evenals artikelen waarvan de verpakking niet meer in de originele staat is en/of beschadigd zijn.

  Voor zakelijke aankopen, dus aankopen gedaan door ondernemers, geldt eveneens géén herroepingsrecht of wettelijke bedenktijd.

  Artikel 13 Garantie en reclamering

  Met inachtneming van de hieronder gestelde beperkingen verstrekt de Verkoper ter zake van door haar geleverde goederen en mogelijk uitgevoerde montagewerkzaamheden een garantie, zoals omschreven in de aan deze voorwaarden als bijlage 1 gehechte garantiebepalingen die geacht moeten worden onderdeel uit te maken van deze voorwaarden.

   

  Artikel 14 Aansprakelijkheid

  1. De aansprakelijkheid van de Verkoper uit hoofde van de overeenkomst strekt zich nimmer uit tot bedrijfsschade of andere indirecte schade op welke wijze dan ook ontstaan.
  2. Met betrekking tot alle personen en alle goederen geldt voor de periode, dat zij zich onder opzicht en/of op het (bedrijfs)terrein van de Verkoper bevinden, het uitdrukkelijk beding, dat zij voor dood, lichamelijk- en/of geestelijk letsel of welke verwondingen dan ook (voor wat betreft goederen) in geen geval aansprakelijk is, behalve voor zover mocht blijken van opzet of grove schuld van haar bestuurder(s) persoonlijk. Met betrekking tot alle personen geldt voor de periode, dat zij zich onder opzicht en/of op het (bedrijfs)terrein van de Koper bevinden, het uitdrukkelijk beding, dat de Koper voor dood, lichamelijk- en/of geestelijk letsel of welke verwonding dan ook, aansprakelijk is, tenzij mocht blijken van opzet of grove schuld van de betrokken werknemer of andere door of namens de Verkoper ingeschakelde personen.
  3. De in bovenstaande leden voor de Verkoper zelf bedongen beperkingen respectievelijk uitsluitingen van aansprakelijkheid worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van haar ondergeschikten, ieder ander die door haar in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie zij geleverde goederen en/of onderdelen betrekt, ook indien sprake is van opzet of grove schuld. De Verkoper is nimmer aansprakelijk voor (onderdelen van) ontwerpen die door of vanwege de Koper ter beschikking zijn gesteld, noch voor eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen. De Verkoper is niet gehouden deze (onderdelen van) ontwerpen te controleren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

   

  Artikel 15 Overmacht

  1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de Verkoper onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, onwerkbaar weer en andere storingen in het bedrijf van de Verkoper of haar leveranciers.
  2. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht heeft de Verkoper het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de Verkoper tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

   

  Artikel 16 (Dreigend) tekortschieten

  In de in de Wet genoemde gevallen, alsmede indien de Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan één of meer verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit de overeenkomst waaronder begrepen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, danwel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Koper in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens de Verkoper te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie, overdracht of bezwaring van het bedrijf van de Koper, waaronder begrepen de overdracht c.q.

  verpanding van een belangrijk deel van zijn vorderingen en voorts in geval goederen van de Koper in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen, heeft de Verkoper het recht om zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, en onverminderd de haar verder toekomende rechten.

  In de bovengenoemde gevallen worden alle uit hoofde van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden door de Koper aan de Verkoper verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. De Koper is slechts bevoegd de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden in het geval de Verkoper, na daartoe bij aangetekend schrijven te zijn gesommeerd, in ernstige mate toerekenbaar tekortschiet in nakoming van haar verplichtingen.

   

  Artikel 17 Opschortingen + ontbinding – gevolgen

  1. In geval de Verkoper de nakoming van haar verplichtingen opschort is zij bevoegd - en aan het einde van de opschortingsperiode verplicht - te kiezen voor de uitvoering, danwel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
  2. In geval van opschorting of ontbinding krachtens hetgeen in artikel 16 is bepaald, wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de tengevolge van de opschorting door de Verkoper bespaarde kosten, en heeft de Verkoper het recht om betaling te verlangen van de door haar ter uitvoering van de overeenkomst gereserveerde, in bewerking genomen en verwerkte grondstoffen, materialen, onderdelen en goederen, zulks tegen de waarde die daaraan in redelijkheid kan worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens hetgeen in artikel 16 is bepaald, wordt de overeengekomen prijs - zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden - onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de tengevolge van de ontbinding door de Verkoper bespaarde kosten, en is de Koper verplicht om na betaling van het ingevolge de vorige alinea verschuldigde bedrag, de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de Verkoper het recht heeft deze zaken voor rekening en risico van de Koper te doen opslaan, danwel diens rekening te verkopen. In geval de Koper na ontbinding van de overeenkomst de door hem van de Verkoper ontvangen goederen restitueert, geschiedt deze restitutie te allen tijde voor zijn rekening en risico, totdat deze door de Verkoper in ontvangst zijn genomen.

   

  Artikel 18 Algemeen

  1. Indien één of meer bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal die overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen.
  2. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of van de tussen partijen gesloten overeenkomst in strijd mochten komen met dwingendrechtelijke bepalingen, vastgesteld of vast te stellen door een daartoe bevoegde instantie, dan worden deze laatste bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de betreffende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden respectievelijk de betreffende overeenkomst.
  3. Indien bij een overeenkomst twee of meer Kopers tezamen als zodanig zijn opgetreden zijn zij ieder hoofdelijk voor het geheel van hun verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk.

   

  Artikel 19 Geschillen en toepasselijk recht

  1. Terzake van alle geschillen verband houdende met de overeenkomst, danwel nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, zal uitsluitend de burgerlijk rechter bevoegd zijn. Behoort een geschil in eerste aanleg tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, tenzij de Verkoper uitdrukkelijk kiest voor de bevoegdheid van de rechter van de plaats of vestiging van de Koper.
  2. Op de overeenkomst, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het Weens Koopverdrag danwel enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende- en lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

   

  Bijlage 1 bij de Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Intura B.V., gevestigd te Nijkerk.

   

  Garantiebepalingen

  1. Met inachtneming van de in de Algemene Voorwaarden en hieronder gestelde beperkingen verstrekt de Verkoper ter zake van door haar geleverde goederen en uitgevoerde montagewerkzaamheden een garantie aldus, dat:

  a) terzake van goederen, in geval van gebreken, waarvan de Koper bewijst, dat zij zijn ontstaan binnen 2 jaar na de levering als bedoeld in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden (verder te noemen: artikel 7), uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de Verkoper ontworpen constructie, dan wel ten gevolge van een gebrekkige vervaardiging respectievelijk uitvoering van het goed respectievelijk werk(zaamheden) of gebruik van slecht materiaal, de betreffende goederen of onderdelen kosteloos door de Verkoper zullen worden hersteld of door nieuwe zullen worden vervangen.

  b) terzake van met behandelde goederen die voorzien zijn van het betreffende Intura/ Okpol garantiemerkteken, in geval van gebreken, waarvan de Koper bewijst, dat zij zijn ontstaan binnen 2 jaren na de levering als bedoeld in artikel 7, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de Verkoper ontworpen constructie, dan wel ten gevolge van een gebrekkige vervaardiging respectievelijk uitvoering van het goed respectievelijk werk(zaamheden) of gebruik van slecht materiaal, de betreffende goederen of onderdelen kosteloos door de Verkoper zullen worden hersteld of door nieuwe zullen worden vervangen.

  De Koper zal de Verkoper hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten in de gelegenheid stellen en verder tijdig en op de juiste plaats alle nodige en gebruikelijke (hulp)werklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen zonder kostenberekening ter beschikking van de Verkoper stellen. Kosten die ontstaan, doordat hieraan niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Koper. De Verkoper bepaalt te harer keuze waar de herstelwerkzaamheden verricht zullen worden. De kosten van demontage, vervoer en montage van de te herstellen/vervangen goederen of onderdelen zijn voor rekening van de Koper, behoudens voorzover de garantie direct betrekking heeft op de gebrekkige uitvoering van montagewerkzaamheden die door of in opdracht van de Verkoper zijn uitgevoerd. De kosten van onderzoek door de Verkoper naar vermeende gebreken komen ten laste van de Koper, indien geen gebrek aanwezig blijkt te zijn waarvoor garantie is verleend. De garantie is niet overdraagbaar, tenzij door partijen anders is overeengekomen.

   

  2. De garantie van de Verkoper geldt niet in de volgende gevallen:

  a)     Ingeval de Koper of Gebruiker zich niet heeft gehouden aan de montage- en Onderhouds- en gebruiksvoorschriften van Verkoper, zoals te raadplegen op www.Intura.nl. ;

  b)     ingeval van kleur- en structuurafwijkingen in het hout, en/of kleine oppervlakte- en droogtescheurtjes, welke in een natuurproduct als hout aanvaardbaar worden geacht;

  c)     ingeval van kleur- en structuurafwijkingen in het kunststof, en/of kleine oppervlakte- en droogtescheurtjes, welke in een product als kunststof aanvaardbaar worden geacht;

  d)     ingeval van kleur- en structuurafwijkingen, en/of oppervlakte- en droogtescheurtjes, scheuren, zwellen en/of vervormingen die niet binnen 7 dagen na levering zoals bedoelt in artikel 7 zijn gereclameerd conform het bepaalde in lid 3 van deze bijlage;

  e)     indien de gebreken mede het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de goederen; waaronder begrepen het geval dat de Koper de bepalingen van bijlage A van de NPR 7069 "Eisen met betrekking tot transport, opslag en verwerking door de afnemer en onderhoud" niet zorgvuldig en nauwgezet heeft nageleefd;

  f)   indien er sprake is van glasbreuk. De garantie op het glas in de producten van Intura betreft garantie op lekkage tussen de beglazingen (condensvorming) en de isolatiewaarde van het glas. Glasbreuk komt in bijna alle gevallen door een oorzaak van buitenaf (mechanische schade - impact op het glas - tijdens of na het plaatsen of atmosferische omstandigheden, zoals bijvoorbeeld grote temperatuurverschillen) en valt daarom niet onder de garantie. Hiervoor kan u een glasverzekering afsluiten. 

  g)      indien de gebreken geheel of ten dele het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit der toegepaste materialen of de hoedanigheid van de geleverde goederen;

  h)     in geval van door de Verkoper in overleg met de Koper geleverd gebruikt materiaal of geleverde gebruikte goederen of door de Verkoper uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden;

  3. Reclamering terzake van het geleverde aantal goederen en de specificaties van de goederen dient te geschieden bij of direct na de op- of aflevering van de goederen als bedoeld in artikel 7 en vóór verwerking of verdere behandeling van de goederen, bij aangetekend schrijven of e-mail, onder een volledige opgave van de beweerde gebreken. Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient te geschieden uiterlijk binnen 7 dagen na de levering als bedoeld in artikel 7 bij aangetekend schrijven of e-mail, onder een volledige beschrijving van de beweerde gebreken. Reclamering terzake van niet-zichtbare gebreken dient te geschieden uiterlijk binnen 7 dagen na constatering daarvan bij aangetekend schrijven of e-mail, onder een volledige omschrijving van de beweerde gebreken. 

  4. Elke aanspraak op garantie ter zake van bepaalde gebreken vervalt:

  a)     indien niet binnen de in lid 3 van dit artikel gestelde termijn is gereclameerd;

  b)     indien de Koper de Verkoper niet terstond in de gelegenheid heeft gesteld de reclames te onderzoeken en haar garantieverplichtingen na te komen. Voorts vervalt elke aanspraak op garantie:

  c)     indien door de Koper zelf of door derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, herstel- of andere werkzaamheden aan de goederen zijn verricht, of wijzigingen of veranderingen aan deze goederen zijn aangebracht;

  d)     indien de Koper niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan enige op hem rustende verplichtingen.

   

  5. Op van derden betrokken onderdelen en/of goederen wordt door de Verkoper nooit méér garantie gegeven dan aan haar door haar leverancier wordt gegeven.

   

  6. In geval de Koper aan de Verkoper grondstoffen of goederen ter bewerking verstrekt, wordt alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerking.

   

  7. De Verkoper is nimmer verplicht haar garantieverplichtingen na te komen voor zover de kosten, die daaruit voor haar voortvloeien, hoger zijn dan de voor de desbetreffende levering van goederen of montagewerkzaamheden overeengekomen prijs.

   

  8. De Verkoper is alleen gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

  Log in en bestel eenvoudig

  Nieuwe klant? Maak een account.

  Vragen? Neem contact met ons op!

  Bel ons

  Bereikbaar ma-vr 9.00-17.30u

  033-2022082

  E-mail

  Stel uw vraag

  Stuur e-mail

  Social media

  Socials

  9,5Review LogoWij scoren een 9,5 op Kiyoh

  Intura B.V.

  Ampérestraat 15
  3861 NC
  Nijkerk Bekijk op Google Maps

  BTW nummer: NL854817360B01
  KvK nummer: 62436120
  Bankrelatie ING Bank: NL47INGB0006764730

  Vergelijk 0

  Voeg nog een product toe (max. 5)

  Start vergelijking

  Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »